Welkom

Welkom op de website van Stichting Bronkhorst 1981

De Stichting Bronkhorst 1981 (hierna: De Stichting) is opgericht op 18 oktober 2019 op initiatief van de directie en aandeelhouders van de Bronkhorst-Groep te Ruurlo.

Met de Bronkhorst-groep (geen statutaire- of handelsnaam) wordt gedoeld op het concern van vennootschappen en bedrijven gelieerd aan Bronkhorst High Tech B.V. gevestigd te Ruurlo als het belangrijkste en oudste onderdeel van die groep. Met het jaartal 1981 in de naam van de stichting wordt verwezen naar de oprichting van de eerste Bronkhorst High Tech B.V.

De Stichting heeft als doel het werven van fondsen en het besteden daarvan aan maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke en culturele goede doelen in het algemeen en meer specifiek gericht op goede doelen welke op één of andere wijze verband houden met de Bronkhorst-groep.

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw K.M.T.J. van Beek - Bruggeman (voorzitter), de heer M.F. Vermaat (secretaris), de heer H.H. Veldink (penningmeester).

In dit meerjarig beleidsplan wordt omschreven op basis van welke uitgangspunten en met welke werkwijze de Stichting voornemens is om feitelijk uitvoering te geven aan haar doelstelling. Dit beleidsplan zal ten minste één maal per jaar door het bestuur worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.